Booking / Regler På Messen

Regler På Messen

Det er under ingen omstændigheder tilladt at medbringe dyr, der er ulovlige at holde samt opdrætte ifølge dansk lovgivning

Ønsker man at udstille/sælge andre dyr end "krybdyr" skal der gives særlig tilladelse fra arrangøren. Dette gøres ved at sende en udførlig mail til tim_majker@hotmail hvori man skriver hvilke dyr og hvor mange man ønsker med på messen.

Gnavere (Mus/rotter/ildere/hamster/kaniner osv.)
 
Da vi ønsker at holde dette til at være en reptil/krybdyrsmesse frabeder vi os tilmeldinger på mus, rotter, ildere og deslige. Vi kan strengt talt sige at vi ønsker ikke show mus/rotter som ikke må anvendes til foder til andre dyr. Der kan dog undtagelsesvis gives dispensation, hvis der er tale om eksotiske/sjældne gnavere. Der skal dog rettes henvendelse direkte til arrangøren via Kontakt siden.
 
Rygning/spiritus

Al rygning indenfor på messen er ikke tilladt. Dette skal foregå udenfor. Spiritus må ligeledes ikke nydes på messen.
 
Betaling
 
Ved indsendelsen af tilmeldingen accepteres der at der er en betalingsfrist udover 30 dage før afholdelse af arrangementet. Hvis arrangementet aflyses bliver det fulde beløb tilbagebetalt til det konto nr. indbetalingen fandt sted fra.

Salg

Der må ikke sælges til personer under 16 år uden forældres samvirke. Forældre skal give lov til, samt overvære, handlen.

Skader

Evt. skader på bygning eller inventar skal erstattes af skadevolder.
Dyr der håndteres INDEN handel, har sælger fuldt ansvar derfor. Efter handel er det ejers eget ansvar.

Foderdyr

Foderdyr skal holdes i forsvarligt lukkede beholdere så de ikke kan slippe ud

Lovgivning og regler

Det er 100% sælgers/udstillers eget ansvar at have kendskab til de love og regler der er omkring de dyr/planter samt tilbehør der medbringes på messen. Arrangørerne af messen kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Der må ikke sælges/udstilles dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washington-konventionen/CITES ) uden der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

- Dette betyder at der for alle "Bilag A" dyr, der fremvises eller sælges på messen, skal foreligge et gyldigt CITES -certifikat.

- Er man i tvivl om hvilket dyr der er omfattet af dette kan man tage kontakt til CITES kontor på 7254-2423 på hverdage mellem 9 og 12 eller via dette link.

Det er til hver tid sælgers/udstiller der bære det fulde ansvar for de dyr der sælges/udstilles på standen uanset ejerforholdet. De dyr hvor der er skiftet ejerforhold (solgt) bære ansvaret på ejer/køber.

Ved overdragelse af dyr skal der medfølge en passende pasningsanvisning hvis forlangt af køber.

Alle dyr (inkl foderdyr) skal opbevares i flugtsikre terrarier eller bokse.

Dyr der medbringes på messen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav er opfyldt under hele opholdet på messen.

- vand og sumplevende dyr skal have adgang til vand af passende temperatur

- Alle dyr der forefindes på messen skal kunne termoreguleres. Dvs at der skal forefindes varme under hver enkelt salgs/udstillings kasse. Dyr der ikke kræver vedvarende høj varme skal forefindes i kasser eller lignende hvor de kan komme væk fra varmekilden. Dyr må max optage 1/3 af pladsen i deres salgs/udstillings bokse. Der kan søges om dispensation på forhånd for dette. Denne dispensation skal forefindes på bordet, ved dyret, under hele messen. For at få denne dispensation skal der kunne fremvises skriftligt bevis fra fødevarestyrelsen på, at dyret ikke har behov for varme.

- opbevarings kasser/bure/terrarier skal være af sådanne størrelse at dyrene kan ligge/stå i naturlige stillinger.

- alle dyr der kræver det, herunder især pattedyr, skal have adgang til frisk vand.

Terrarie/akvarie/bur forhold

Alle terrarie/akvarie/bure skal

- Være hygiejniske

- ikke overfyldte

- indretningen må ikke kunne skade dyrene

- Størrelse og indretning er tilpasset de enkelte dyrs behov

Reklame

Det er kun tilladt at reklamere for egne varer/butikker på messen.

Det er ikke tilladt at reklamere for andre messer med mindre andet er aftalt med arrangøren.

Al reklame må kun forefindes på egen stand. Ingen ophængte plakater eller lignende på vægge eller andet. Omdeling af flyers er ej heller tilladt. Medmindre andet er aftalt med arrangøren.
 
OBS
*** MEDBRINGES DER ANDET END DET OPLYSTE VIA TILMELDINGS FORMULAREN, KAN DETTE MEDFØRE UDELUKKELSE FRA MESSEN ***
 
ENHVER OVERTRÆDELSE AF DETTE MEDFØRER ØJEBLIKKELIG BORTVISNING FRA MESSEN
Mere info
 
Arter der er omfattet af CITES her
 
Info om CITES her
 
Info om artfredningsbekendtgørelsen her
Sydsjællands Reptilmesse | CVR: 42 82 06 36 | 4700 Næstved - DENMARK | Tlf.: +45 6167-1459